La nostra empresa ofereix els següents serveis:

Zone de Texte: Serveis

Aquests es redacten tenint en compte el « Codigo Tècnico de la Edificación » vigent. Amb la realització dels sondeigs, assaigs, cales i mostres oportuns, en col·laboració amb el Laboratori Geopayma, S.A.U. De cada informe se’n lliuren dues còpies visades i signades al client.

Per  a més informació contactar amb Josep Mª Isern

E-mail: geocerdanya@yahoo.es

Confecció d’Estudis Geotècnics

Aquests es redacten seguint la legislació actual vigent. En alguns casos es fa el seguiment de les aigües residuals exigit per l’Agència Catalana de l’Aigua, en col·laboració amb els Laboratoris Rabassa, S.L.

Per  a més informació contactar amb Joan Carles Pereiro

E-mail: geocerdanya@yahoo.es

Confecció d’estudis Hidrogeològics

Aquests es realitzen per a projectes de nova urbanització, determinant la idoneïtat dels materials « in situ » del vial, per a utilitzar-los com a sub-base del ferm definitiu, o si cal substituir-los per nous materials.

Confecció d’estudis per a vials

Aquests es realitzen en talussos i vessants, bé siguin de roca, bé siguin de sòls. Donant els paràmetres dels materials, les possibles inestabilitats, i les possibles solucions.

Activitats de Geoturisme per La Cerdanya

Zone de Texte: Professionals al vostre servei

Per  a més informació contactar amb Josep Mª Isern

E-mail: geocerdanya@yahoo.es

Per  a més informació contactar amb Joan Carles Pereiro

E-mail: geocerdanya@yahoo.es

Confecció d’estudis d’estabilitat de talussos

Sortides per la comarca per tal de donar a conèixer la formació d’aquesta, la geomorfologia glacial, etc...

Per  a més informació contactar amb Joan Carles Pereiro

E-mail: geocerdanya@yahoo.es

Zone de Texte: Geologia-Estudis Geotècnics-Talussos-Hidrogeologia-Geoturisme
Cerdanya-Alt Urgell-Catalunya