Pour nous contacter

Indiquez à vos clients comment vous contacter et où votre entreprise se situe. Insérez un plan et expliquez les moyens d'accès à votre entreprise. Incluez votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopie et votre adresse de messagerie.

Remplacez l'image par celle de votre choix, par exemple un plan de votre emplacement. 

Geocerdanya, S.C.

c/ Sant Antoni, 29

25720 Bellver de Cerdanya

 

Dades de Contacte:

Telèfon: 973 510 866

Fax: 973 510 866

E-mail: geocerdanya@yahoo.com

             geocerdanya@terra.es

Titre

Nom de l'entreprise ou de l'organisation

Tapez votre adresse ou le nom de votre quartier.

Zone de Texte: Equip material:

Telèfon: 973 510 866

Fax: 973 510 866

E-mail: geocerdanya@yahoo.com

             geocerdanya@terra.es

 

     Geocerdanya, S.C. disposa dels equips materials necessaris per a la realització de sondeigs continus, sondeigs helicoïdals, extracció de mostres inalterades, realització d’assaigs SPT i realització d’assaigs de penetració dinàmica superpesada DPSH.

 

      Val a dir que un valor afegit a Geocerdanya, S.C., és la disponibilitat d’una sonda de reduïdes dimensions per a la realització de sondeigs en espais reduïts, tals com serien feines de rehabilitació i reformes en vivendes ja construïdes i amb dificultat d’accés. Així com parcel·les de difícil accés amb sondes convencionals.

 

       Els equips de que disposa Geocerdanya, S.C. són els següents:

 

· Penetro sonda dinàmic Rolatec ML-76 A

 

· Acompleix amb les normes NI de SIMSFE següents:

· DPSH-B, proba dinàmica superpesada (Norma Europea ISO 150 2476-2).

· Norma UNE 103-801-94.

· SPT Proba dinàmica Standard. Norma UNE 103-800-92.

 

 

 

 

· Penetro sonda Tecoinsa TP30-LR

                                      · Acompleix amb les normes NI de SIMSFE següents:

·  DPSH-B, proba dinàmica superpesada (Norma    Europea ISO 150 2476-2).

· Norma UNE 103-801-94.

· SPT Proba dinàmica Standard. Norma UNE 103-800-92.

 

 

Dades de Contacte:

Zone de Texte: Professionals al vostre servei

Geocerdanya, S.C.

c/ Sant Antoni, 29

25720 Bellver de Cerdanya

 

Zone de Texte: Geologia-Estudis Geotècnics-Talussos-Hidrogeologia-Geoturisme
Cerdanya-Alt Urgell-Catalunya